annuleren
Resultaten voor 
Zoek in plaats daarvan naar 
Bedoelde u: 

Reglement paaswedstrijd 2017

Beantwoorden
Abdel1
Professor
Vragen: 16
Reacties: 286
Voorwaarden:

Wedstrijdreglement “Pasen” op de BASE Community

1. Wedstrijd georganiseerd door Telenet Group bvba., met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105, ondernemingsnummer 0462 925 667.
Wedstrijd is open voor alle BASE Community leden (BASE klanten en niet-BASE klanten) die in België verblijven en die 18 jaar of ouder zijn.
Volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: alle personeelsleden vanTelenet Group bvba, net als hun verwanten in de tweede graad, personen waaraan Telenet Group, om welke reden dan ook, een gratis BASE-product ter beschikking stelde (bijvoorbeeld: verkopers van BASE-producten) en personen die op hetzelfde adres verblijven als alle bovengenoemden.
Telenet Group kan op elk moment een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten, in geval één of meerdere van de voorwaarden niet worden nageleefd, of in geval er sprake is van misbruik (bijvoorbeeld deelnames d.m.v. een script, …), misleiding of deelname ter kwader trouw.

2. De wedstrijd loopt van 18/04/2017 tot en met 21/04/2017.

Deelnemers dienen eieren terug te vinden op de pagina’s van de BASE Community, ofwel op de Franstalige versie (https://fr.community.base.be/) ofwel op de Nederlandstalige versie (https://nl.community.base.be/), en dit met vermelding van de titels van de pagina’s waar zij de Paaseieren gevonden hebben.. In geval van ex-aequo zal degene die als eerste de antwoorden doorgestuurd heeft de prijs ontvangen.
De antwoorden van de deelnemers dienen via privé-bericht naar één van de BASE Community moderatoren verstuurd te worden: deelnemers op de Nederlandstalige Community (https://nl.community.base.be/) sturen naar moderator Debby, deelnemers op de Franstalige Community (https://fr.community.base.be/) sturen naar moderator Yoann.
De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens uit die laatste communicatie van de deelnemer.
Telenet Group bvba kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden indien de identificatie van de deelnemer niet mogelijk is omwille van verkeerde of niet-complete gegevens. Het gebruik van valse gegevens lijdt tot exclusie van de deelnemer.

3. De prijs bestaat uit: Philips SoundShooter Portable Speaker SBA3010 blauw

Elke deelnemer kan slechts één maal participeren. Enkel het eerste antwoord van dezelfde deelnemer zal in rekening genomen worden. De prijs is ondeelbaar en dient aanvaard te worden zoals deze wordt toegekend. In geen geval kan de prijs omgeruild worden tegen andere producten of speciën. De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
Winnaars worden via e-mail of via privé-bericht op de BASE Community verwittigd. Indien de winnaar niet reageert binnen 1 maand, vervalt zijn recht op de prijs.

4. De deelnemer stemt er mee in dat Telenet Group zijn persoonsgegevens behandelt conform de BASE Community gebruikersregels en opneemt in haar databank voor organisatorische, promotionele of prospectiedoeleinden via elektronische weg, inclusief e-mail en SMS, conform de wetgeving betreffende het privéleven. De deelnemer heeft het recht tot inzage in zijn persoonsgegevens om deze te laten rechtzetten in het geval ze niet correct zijn. Hij heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door middel van een schriftelijke aanvraag aan Telenet Group bvba., Neerveldstraat 105 -1200 Brussel. Hij heeft de mogelijkheid om bijkomende informatie te verkrijgen met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt door Telenet Group bvba en dit meer bepaald bij de Commissie ter Bescherming van het Privéleven (www.privacycommission.be)

5. Telenet Group bvba behoudt zich het recht voor om de lijst met winnaars bekend te maken, vergezeld van, indien het geval zich voordoet, een foto van de winnaars en hun eventuele prijs (waarvan de winnaars het nemen toelaten in de veronderstelling dat zij een prijs zouden winnen). De wedstrijdwinnaars geven toestemming aan Telenet Group om hun persoonlijke gegevens (onder andere: naam, voornaam, en woonplaats) te gebruiken (voor onder andere reproductie of bekendmaking) evenals de bovenvermelde foto’s op ongeacht welke drager (afdruk, publicatie, film of video, etc.) voor promotiedoeleinden van BASE zonder hen enige vergoeding schuldig te zijn.

6. Behalve de promotie en de aankondigingen met betrekking tot de wedstrijd, zal geen enkele vorm van communicatie gebeuren in verband met deze wedstrijd. Er zal bijgevolg geen enkel antwoord gegeven worden op brieven, faxberichten, e-mails en oproepen met betrekking tot de wedstrijd.

7. Telenet Group behoudt zich het recht voor de wedstrijden uit te stellen, te annuleren of te wijzigen, zowel geheel als gedeeltelijk, ingeval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of elke andere omstandigheid die deze beslissing zou rechtvaardigen volgens Telenet Group bvba.

8. Onder voorbehoud van zware of opzettelijke fout kan noch Telenet Group noch haar personeel, noch derden waarop beroep gedaan wordt in het kader van de wedstrijden, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de organisatie van de wedstrijden, zoals onder meer de deelname aan de wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en de toekenning/niet toekenning van de prijs. Indien de wedstrijd zou worden gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd zoals in vorig punt aangehaald, kunnen zij ook niet verantwoordelijk gesteld worden.

9. Onder voorbehoud van zware of opzettelijke fout kan noch Telenet Group noch haar personeel, noch derden waarop beroep gedaan wordt in het kader van de wedstrijden, aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de prijzen en meer in het algemeen van de relatie tussen de winnaar en de betrokken producent of verdeler. Telenet Group geeft geen enkele persoonlijke garantie op de prijzen, zij overhandigt enkel de rechten en garanties van de producent of verdeler waarover zij beschikt aan de winnaars van de wedstrijd.

Elke klacht met betrekking tot de kwaliteit van de prijs of de relatie tussen de winnaars en de producent of verdeler moet rechtstreeks met de producent of verdeler opgenomen worden.

De winnaars betalen, in voorkomend geval, alle belastingen nodig of nuttig met betrekking tot hun prijs, volgen alle waarborgen op en nemen elke verzekering nodig of nuttig met betrekking tot hun prijs en ontheffen Telenet Group van alle verantwoordelijkheid in deze.

10. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volle en volledige instemming met dit reglement en deze van de BASE Community

11. De wedstrijden in kwestie worden beheerst door het Belgische recht en enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd ingeval van eventuele geschillen.

”https://community.base.be/html/assets/Base-logo-small.png?version=preview”Abdel | Moderator

Maak kennis met de moderatoren en ontdek meer over de werking van onze community .

Beantwoorden
0 Likes